Am 26. September traten zur Leistungsprüfung Wasser 16 Kameraden an.

Stufe 1:

Krauß, Peter
Riedmüller, Michael
Hager, Aaron
Jung, Daniel

Stufe 2:

Gernert, Maximilian
Roß, Daniel
Zink, Niklas
Bock, Christian

Stufe 3:

Diaz-Sanchez, Benjamin
Diaz-Sanchez, Jose
Dietzel, Stefan
Geck, Matthias
Krauß, Werner
Öttinger, Julian

Stufe 4:

Sauer, Thomas

Stufe 5:

Emmert, Otmar

Alle Kameraden haben die Leistungsprüfung bestanden.

Tags: